18 juni 2020

Informatie Jaarvergadering 2020

 

Secretariaat: W. Philipsen

Pater Bleijsstraat 21

5825 BR Overloon

Tel.0478-641840

Email: wilphilipsen@hotmail.com

Beste KBO leden,

Zoals u weet is de  Algemene Ledenvergadering , welke gepland stond op 29 oktober,  niet door gegaan. Echter, gezien de huidige Corona maatregelen zal het onmogelijk zijn deze te houden en het is duidelijk dat de ALV in de bestaande vorm niet doorgang kan vinden in 2020.

Daarom heeft het bestuur besloten om de leden de gelegenheid te geven om voor 15 november te reageren op de agendapunten waarop de leden hun (stem)recht kunnen laten doen gelden:

Dit zijn de volgende agendapunten:

-Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 november 2019. (zie website KBO-Overloon)

-Goedkeuring van het Algemeen Jaarverslag 2019 (zie website KBO-Overloon)

-Jaarverslag van de penningmeester 2019 en de prognose exploitatie 2020 (zie website KBO-Overloon)

-Verslag kascommissie. De kascommissie heeft het financieelverslag 2019 ingezien en akkoord bevonden. (zie website KBO-Overloon)

-Voorstel nieuw kascommissielid. Samenstelling commissie: Dhr. K. van der Hoff, Mevr. Nelly van Gemert en Mevr. Nelly Hendriks. Aftredend is Dhr. K. van der Hoff. We zijn de heer van der Hoff zeer erkentelijk voor zijn inspanning de laatste jaren. Het bestuur draagt Dhr./Mevr. voor als nieuw kascommissielid.

-Bestuurssamenstelling: Dhr. H. Weerts en Dhr. W. Philipsen waren beiden aftredend in maart 2020. Volgens onze statuten kunnen niet twee of meer bestuursleden uit het dagelijks bestuur tegelijk aftreden. Voorstel aan de vergadering om het rooster van aftreden met toestemming van de leden te wijzigen en wel als volgt: Dhr. H. Weerts (penningmeester) was in maart 2020 aftredend en herkiesbaar. Dhr. W.Philipsen (secretaris) is in maart 2021 aftredend en heeft dan ????

-Vaststellen van de contributie voor 2021

Het bestuur stelt voor om de contributie over 2021 eenmalig te verlagen naar € 19,00 dit ter compensatie van de beperkingen ten gevolge van de Corona maatregelen.

-Rondvraag: Het bestuur nodigt u als lid uit hierop te reageren via email of via een briefje naar het secretariaat. Bij geen reacties gaat het bestuur er vanuit dat u akkoord gaat met de voorstellen. Reacties in te dienen vóór 15 november. In de Info van december zal het bestuur een verslag plaatsen.

Bestuur KBO Overloon

 

Onderstaand :

Verslag ALV 28 november 2019

Exploitatie 2019

Kascommissie verslag 2019

Prognose exploitatie 2020

Jaarverslag 2019